0

  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  آدرس: خیابان حکیم نظامی، قبل ازچهارراه حکیم نظامی، طبقه فوقانی بانک مهر اقتصاد، ساختمان صدف، طبقه 4، واحد 8، شماره پستی 8175676486، تلفن: 983136281957، فاکس: 983136272420، همراه: 989133014844

  Address: AbtinBerkeh Ltd. Company #8, Hakim Nezami Ave, the pper level of Mehr Eghtesad Bank, Fourth Floor, Isfahan, 8175676486, Iran Tel: +983136281957 Fax: +983136272420 Mobile: 989133014844

  Abtinberkeh.com
  Info@abtinberkeh.com

  Emirates Address: Professor Mohammad Miransari

  P.O.Box:  21882, Dubai, Emirates