2. تبریکات سال 1396

تبریک به آقای دکتر ا. ب. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Springer با ضریب تاثیر 2.7