4. تبریکات سال 1396

تبریک به آقای مهندس ع. ن. و خانم دکتر ف. م. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Taylor&Francis با ضریب تاثیر 1.4