7. تبریکات سال 1396

تبریک به آقای مهندس م. م. و آقای دکتر ح.ع. ا. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 2.68